TỔNG KẾT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2023 CỦA KHỐI THI ĐUA THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Chiều ngày 19/01/2024, Khối thi đua thuộc sở Giao thông Vận tải đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Thế Khải – Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải là Khối trưởng khối thi đua cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của năm đơn vị thuộc khối gồm: Cảng vụ đường thủy nội địa; Ban Quản lý Bảo trì & Kiểm định chất lượng công trình giao thông; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông; Ban Quản lý bến xe ô tô khách huyện Châu Đức và Công ty dịch vụ bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thay mặt Khối thi đua đồng chí Nguyễn Hồ Bảo Hưng – Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải đã báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của Khối.

Trong năm 2023, nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo, cấp ủy Đảng cũng như sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài Khối, Khối thi đua đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, nội dung thi đua trong năm; Đồng thời các thành viên trong Khối thi đua đã thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên thông tin, phổ biến quán triệt đến cán bộ, viên chức, người lao động về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến ngành Giao thông Vận tải như: triển khai, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 3191/KHSGTVT ngày 16/9/2021 bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Ngành giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025; văn bản số 1134/SGTVT-VP ngày 13/4/2022; văn bản số 1134/SGTVT-VP ngày 13/4/2022 tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến theo đề nghị của Ban TĐ-KT (Sở Nội vụ tỉnh), tại văn bản 181/BTĐKT-HCTH ngày 31/3/2022; văn bản số 1154/SGTVT- VP ngày 25/3/2023 triển khai thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại văn bản số 2453/UBNDVP ngày 09/3/2023 về Gương điển hình tiên tiến và văn bản số 1165/SGTVT-VP ngày 25/3/2023 tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến theo văn bản số 163/BTĐKT-HCTC ngày 22/3/2023 của Ban TĐ-KT (Sở Nội vụ tỉnh BR-VT).

Kết quả thi đua khen thưởng trong năm 2023 của các thành viên Khối thi đua do UBND tỉnh khen thưởng cụ thể như sau: 09 cá nhân được khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT trong tổng kết phong trào thi đua năm 2022 theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 07/3/2323; Trường Trung cấp nghề GTVT 06 cá nhân; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 03 cá nhân; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải được tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc theo Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 04/4/2023; Hiện tại, Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải họp xét khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2023 cho 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2022 đến năm 2023 (06 cá nhân khen tặng Bằng khen của UBND tỉnh), trình hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở GTVT.

Phát huy thành tích đã đạt được năm 2023; Trong năm 2024 Khối thi đua tập trung triển khai các hoạt động chính như sau:

1. Tiếp tục duy trì việc tuyên truyền, giáo dục viên chức, người lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; Đẩy mạnh các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Bộ GTVT phát động, bám sát các chỉ tiêu chính trị được giao trong các chương trình, kế hoạch công tác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2. Tiếp tục phát huy vai trò định hướng chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, các đơn vị có liên quan trong tổ chức phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua, đảm bảo thường xuyên, liên tục.

3. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đảm
bảo kịp thời, chính xác, minh bạch; tăng cường khen thưởng cho tập thể, cá nhân
lập thành tích đột xuất.

4. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, suy tôn, bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, thực hiện tốt các nội quy, quy chế theo quy định.

6. Tố chức triến khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng.

7. Tổ chức các hoạt động thi đua của Khối thi đua thuộc Sở GTVT theo chỉ đạo của Ban thi đua tỉnh và của Sở GTVT.

8. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ chức hoạt động của Khối thi đua, đảm bảo nội dung, tiêu chí, thang, bảng điểm thi đua cho phù hợp.

Hội nghị cũng đã ghi nhận các ý kiến đóng góp cho báo cáo tổng kết Khối của các đơn vị thuộc Khối thi đua với tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ của Khối thi đua. Thay mặt Khối thi đua, Khối trưởng năm 2023, đồng chí Nguyễn Thế Khải chân thành cảm ơn các đơn vị trong Khối đã luôn ủng hộ và nhiệt tình tham gia phong trào thi đua của Khối để có nhiều kết quả, thành tích cao trong năm 2023.

Năm 2024 đơn vị Cảng vụ đường thủy nội địa đường bầu làm Khối trưởng khối thi đua; Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Gia Hồng – Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa với vai trò Khối trưởng sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đạt được của Khối và sẽ cố gắng đồng lòng góp sức, phối hợp chặt chẽ với các thành viên và quyết tâm triển khai thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ mới được đặt ra trong năm 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *