Phòng đào tạo

Chức năng – Nhiệm vụ

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
THẦY LÊ THANH LÂM

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nghề nghiệp hằng năm và dài hạn của nhà trường;
  • Lập kế hoạch và tổ chức xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu;
  • Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;
  • Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;
  • Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;
  • Kết hợp với các phòng chức năng, các khoa nghề xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
  • Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng.