Phòng Kế Toán

Chức năng – Nhiệm vụ

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
THẦY PHẠM CHÍ CẦN

 • Thực hiện công tác tài chính – kế toán đúng theo các quy định của pháp luật và quy định tại quy chế chi tiêu nội
 • bộ của nhà trường;
 • Lập kế hoạch quản lý, thu chi tài chính;
 • Giám sát việc mua bán vật tư, thiết bị trong nhà trường;
 • Tham gia việc kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị, dụng cụ của nhà trường;
 • Tham gia giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhà trường;
 • Hướng dẫn các thủ tục thanh toán tài chính cho các bộ phận và các cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường;
 • Hàng tháng lập báo cao công khai tài chính;
 • Thực hiện việc thanh toán cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường theo đúng thời gian quy định;
 • Quản lý, bảo quản các trang thiết bị của phòng;
 • Quản lý vật tư thiết bị nhập về kho của trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.