Phòng kỹ thuật vật tư

Chức năng – Nhiệm vụ

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT VẬT TƯ
THẦY NGUYỄN THÀNH NGHĨA

  • Tham mưu cho hiệu trưởng
  • Quản lý vật tư, trang thiết bị thực hành
  • Sữa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải
  • Xây dựng cơ bản
  • Thực h iện các nhiệm vụ khác do ban giám hiệu giao